dr hab. Grzegorz Trębicki - bibliografia naukowa


Publikacje wydrukowane po uzyskaniu tytułu doktora:


A. Monografie autorskie:
1. Grzegorz Trębicki, 2015, Worlds So Strange and Diverse. Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
2. Grzegorz Trębicki, 2014, Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit, Kraków: Wydawnictwo Libron.
3. Grzegorz Trębicki, 2007, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

B. Współredakcja monografii:
1. Halina Kubicka, Grzegorz Trębicki i Bogdan Trocha, red., 2014, Fantastyczność i cudowność. Homo mythicus – Mityczne wzorce tożsamości, Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

C. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH):

Czasopisma zagraniczne:
1. Grzegorz Trębicki, 2014, Subverting Mythopoeic Fantasy: Miyuki Miyabe's „The Book of Heroes”, „Mythlore”, v. 32, no. 2 (Spring/Summer 2014), s. 47-62.
2. Grzegorz Trębicki, 2014, Supragenological Types of Fiction vs. Contemporary Non-mimetic Literature, „Science Fiction Studies”, v.41, no. 3(November 2014), s. 481-501.
Artykuł został następnie przetłumaczony na język francuski i ukazał się we francuskim  czasopiśmie „ReS Futurae” jako Les types supragénologiques de fiction face à la littérature non mimétique contemporaine (6/2015, s. 2-21).
3. Grzegorz Trębicki, 2013, The Fantastic and the Genological Research. Andrzej Zgorzelski’s „Born of the Fantastic”, „Science Fiction Studies”, v. 40, no. 1 (March 2013), s. 184-185. (recenzja).
4. Grzegorz Trębicki, 2013, Fantasy Literature and the Twentieth Century Mythological Revival. Marek Oziewicz’s „One World, One People”, „Extrapolation”, v. 54, no. 1 (Spring 2013), s. 122-125. (recenzja).

Czasopisma polskie o zasięgu międzynarodowym:
1. Grzegorz Trębicki, 2014, Narratologiczna taksonomia fantasy: propozycje teoretycznoliterackie Farah Mendlesohn, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, zeszyt 1 (113) 2014, s. 107-117.
2. Grzegorz Trębicki, 2011, Kulturowe taksonomie literatury niemimetycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIV, zeszyt 1 (107) 2011, s. 269-279.

D. Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach międzynarodowych:
1. Grzegorz Trębicki, 2013, Distinct Yet Analogous: Visions of Posthumanism in Richard Morgan’s Takeshi Kovacs Trilogy and Masaaki Yuasa’s „Kaiba”, „The New York Review of Science Fiction”, v. 26, no 2 (2013), s. 1; 4-9.

E. Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach krajowych:
1. Grzegorz Trębicki, 2014, Critical-Literary Taxonomies of Non-Mimetic Literature „Literatura i Kultura Popularna”, t. XX, red. Anna Gemra, Wrocław, s. 7-15. Czasopismo z listy ministerialnej B.
2. Grzegorz Trębicki, 2014, Approximating Slipstream: Martin Horstkotte, „The Postmodern Fantastic in Contemporary British Fiction”, „Literatura i Kultura Popularna”, t. XX, red. Anna Gemra, Wrocław, s. 160-162. (recenzja). Czasopismo z listy ministerialnej B.
3. Grzegorz Trębicki, 2014, Inna tradycja: alternatywne próby kształtowania fantasy świata wtórnego na przykładzie powieści „Dragon Sword and Wind Child” Noriko Ogiwary, „Literatura Ludowa”, nr 2/2014 (58), s. 29-36. Czasopismo z listy ministerialnej B.
4. Grzegorz Trębicki, 2013, Describing the Ocean that is the Literature of the Fantastic – „The Encyclopedia Of Fantasy”, ed. John Clute and John Grant, „Literatura i Kultura Popularna, t. XIX, red. Anna Gemra, Wrocław, s. 137-139. (recenzja). Czasopismo z listy ministerialnej B.
5. Grzegorz Trębicki, 2013, Implementacja elementów folkloru japońskiego we współczesnej anglosaskiej literaturze fantasy jako próba redynamizacji struktur gatunkowych, „Literatura Ludowa”, nr 4-5/2013 (57), s. 23-33. Czasopismo z listy ministerialnej B.
6. Grzegorz Trębicki, 2012, Inspiracja i reinterpretacja – afiliacje gatunkowe „Nie kończącej się historii” Michaela Ende oraz „Brave Story” Miyuki Miyabe,Literatura i Kultura popularna”, t. XVIII, red. Anna Gemra, Wrocław, s. 123-133. Czasopismo z listy ministerialnej B.
7. Grzegorz Trębicki, 2009, Fantasy arturiańska, „Studia Neofilologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, t. 4, red. Anna Słoń, Kielce, s. 77-85.

F. Rozdziały w monografiach:

Monografie opublikowane za granicą:
1. Grzegorz Trębicki, 2015, Recent Secondary World Fantasy: Farewell to the Hero?, [w:] Characters in Literary Fictions, red. Jadwiga Węgrodzka, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, s. 129-143.
2. Grzegorz Trębicki, 2012, The Second Life Of Earthsea, [w:] The Lives of Texts: Exploring the Metaphor, red. Katarzyna Pisarska i Andrzej Sławomir Kowalczyk, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 277-292.
3. Grzegorz Trębicki, 2011, Human Identity in The World of Altered Carbon, [w:] The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, red. Jordan J. Copeland, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 119-126.

Monografie opublikowane w Polsce:
1. Grzegorz Trębicki, 2015, Ciemna strona fantasy: kontrowersje wokół najnowszej anglosaskiej literatury fantastycznej dla młodego, [w:] Słowo – Dziecko – Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne, red. Anna Wileczek i Agnieszka Miernik, Kielce: Wydawnictwo Naukowe UJK, s. 115-126.
2. Grzegorz Trębicki, 2015, Trzy wcielenia archetypicznego chińskiego detektywa: cykle powieściowe Roberta Van Gulika, Barry Hugharta i Eliota Pattisona, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. Anna Gemra, Kraków: Wydawnictwo EMG, s. 279-290.
3. Grzegorz Trębicki, 2014, Contemporary Metaconventional Non-mimetic Literature: Theoretical Preliminaries, [w:] Fantastyczność i cudowność. Człowiek w zwierciadle przeszłości Ucieczka od historii do Historii, red. Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135-142.
4. Grzegorz Trębicki, 2013, Mythic Scenario: The Motif of Protagonist’s Initiation and Maturation in Secondary World Fantasy,[w:] Fantastyczność i cudowność. Mit – literatura- tajemnice, red. Waldemar Gruszczyński, Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81-96.
5. Grzegorz Trębicki, 2012, In the Enslavement of the Formula? A Short Survey of Antagonists in Secondary World Fantasy, [w:] Związki i „rozwiązki”. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. Anna Gemra i Halina Kubicka, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów 2012, s. 295-309.
6. Grzegorz Trębicki, 2011, Fanfiction: Cultural Parasites Or Literary Commentaries?”, [w:] Canon Unbound, red. Jadwiga Węgrodzka, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 45-60.
7. Grzegorz Trębicki, 2011, Mythic Elements in Secondary World Fantasy and Exomimetic Literature, [w:] Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji, od fikcji do mitu, red. Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27-40.
8. Grzegorz Trębicki, 2009, Fantasy – ucieczka od cudowności, [w:] Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak i Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63-70.

G. Rozdziały w monografiach (przyjęte do druku):
1. Grzegorz Trębicki, Chrześcijańska mitologizacja – kreacja bohaterów i świata przedstawionego w „Gar’Ingawi Wyspie Szczęśliwej” Anny Borkowskiej, a konwencje gatunkowe fantasy świata wtórnego (zaproponowany do tomu Mitologizacje człowieka w literaturze i kulturze iberyjskiej,  iberoamerykańskiej i  polskiej, przygotowywanego w ramach projektu Badanie związków kulturowych polsko-iberyjskich oraz polsko-iberoamerykańskich, finansowanego ze środków Santander Universidades.

H. Publikacje przed uzyskaniem tytułu doktora:
1. Grzegorz Trębicki, 2005, Tradycyjne źródła fantasy: Wielka Brytania, lata 1895-1919, Studia Neofilologiczne Akademii Świętokrzyskiej, t. 3, red. Anna Słoń, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, s. 63-74.
2. Grzegorz Trębicki, 2005, Secondary World Fantasy as an Exomimetic Convention. Problems of Description, [w:] PASE Papers in Literature, Language and Culture. Part One. Papers in Literature and Culture, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris i Paddy Lyons, Uniwersytet Gdański, s. 327-332.
3. Grzegorz Trębicki, 2005, Cultural Syncretism of Andre Norton’s „Year of the Unicorn” and Tanith Lee’s „Volkhavaar”, [w:] Texts of Literature, Texts of Culture, red. Ludmiła Gruszewska Blaim i Artur Blaim, Lublin: Wydawnictwo UMCS Lublin, s. 111-128.

 

I. Liczba cytowań publikacji według bazy Google Scholar: 21

 

J. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2